Bio energija

Pod bio energijom se podrazumeva energija dobijena korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih proizvoda biomase. Biomasa je biorazgradivi deo proizvoda, ostataka/nus produkta i otpadaka od poljoprivrede (uključujući i biljne i životinjske materije), šumarske i drvne industrije, kao i biorazgradivi delovi komunalnog i industrijskog otpada. Stoga proizvodi biomase se dele na:

  • Biogas – nusprodukti raspadanja organskih materija, najčešće na deponijama smeća, velikim gnojištima na farmama i sl., gde se može sigurno i efikasno sakupiti.
  • Biotečnosti – razna ulja ili alkoholi, kao supstituti klasičnih tekućih goriva, naročito pogodni za korišćenje u postojećim motorima s unutarnjim sagorevanjem – biodizel, etanol;
  • Čvrste, često nazivano samo biomasa – drvo, kora, drveni otpad, lišće, nedrvne stabljike – u raznim oblicima, uglavnom usitnjenim (čips, granule) ili pak kompaktirani (pelete, briketi) radi olakšane i mehanizovane manipulacije;

Kako bi ste saznali više o svakoj od kategorija, izaberite je vašim kursorom.